Banky, poistenie, agenti

Finančný poradca

Dobrá rada stojí groš a niekedy aj zlá. Finančný poradca má nárok na primeranú odmenu za to, že vám pomáha spravovať vaše peniaze. Na Slovensku je počet finančných poradcov nízky, pretože kritériá a podmienky ich fungovania sú náročné. Register finančných poradcov je dostupný na webovej stránke Národnej banky Slovenska. Finančný poradca si účtuje za konzultácie, finančný sprostredkovateľ žije z provízií za sprostredkovanie nákupu finančného produktu.

Finančný sprostredkovateľ

Ide o obchodníka, ktorý predáva finančné produkty. Musí mať samostatnú licenciu pre každý zo šiestich sektorov  – poistenie, kapitálový trh, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, doplnkové dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie. Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo sú pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Odmenou pre sprostredkovateľa je provízia zo sprostredkovania obchodu pre finančnú inštitúciu. Finančný sprostredkovateľ nemôže poskytovať finančné poradenstvo a neúčtuje si odmenu za svoj čas, tak ako to môže urobiť finančný poradca.

Finančný agent

Celkom pekné označenie pre finančného sprostredkovateľa. Podľa toho, či sprostredkovateľ ponúka klientom produkty jednej alebo viacerých finančných inštitúcií, sa rozlišujú viazaní a samostatní finanční agenti. Register finančných agentov a finančných poradcov je zverejnený na webovej stránke Národnej banky Slovenska.

Národná banka Slovenska

Najvyšší orgán dohľadu nad finančným trhom vrátane starobného dôchodkového sporenia (budova Národnej banky Slovenska meria celých 111 metrov). V rámci druhého piliera udeľuje licencie dôchodkovým správcovským spoločnostiam, dohliada nad ich činnosťou a vydáva metodické pokyny pre správu dôchodkových úspor.

Životná poisťovňa

Finančná inštitúcia, ktorej predmetom činnosti je poisťovanie a zaisťovanie. Zameriava sa na poistenie voči rizikám. Od svojich klientov inkasuje poistné, ktorého výška závisí od typu krytého rizika a od poistnej sumy. Ak nastane poistná udalosť, čiže vznikne riziko, voči ktorému sa klient poistil, tak poistenému vypláca poistné plnenie. V prípade druhého piliera sú poistným úspory v dôchodkovom fonde a poistné plnenie má podobu doživotnej, prípadne inej formy anuity.

Zložené úročenie

Úroky z úrokov. Vďaka zloženému úročeniu sa po 10 až 15 rokoch sporenia v druhom pilieri začnú výrazne prejavovať pozitívne efekty v zhodnocovaní investícií. Takže dĺžka sporenia sa na výške dôchodku prejaví výraznejšie než vyšší príspevok v krátkej dobe.

Sporiaci účet

Ide o podúčet k bežnému účtu, ktorý vám banka otvorí automaticky alebo ak o to požiadate. Úrok je zvyčajne porovnateľný s termínovaným účtom, môže sa však meniť. Rovnako môže banka obmedziť výšku prostriedkov, ktoré zúročí. Peniaze z tohto účtu môžete prevádzať iba na svoj bežný účet. Taktiež môže byť obmedzený počet bezplatných prevodov. Na sporiaci účet si môžete odkladať peniaze prevodmi z bežného účtu, pri platení kartou podľa nastaveného kľúča, resp. pri debetoch na bežnom účte. Využívaním sporiaceho účtu môže banka podmieniť výhodnejšiu sadzbu pri hypotekárnom úvere.

Životné poistenie

Život je len jeden. Peniaze síce nezmiernia žiaľ pozostalých, ale ochránia ich aspoň pred finančnými starosťami – a práve to je účelom životnej poistky. Poistné plnenie sa vypláca vo vopred dohodnutej výške v prípade splnenia zmluvných podmienok.

Osobné portfólio

Rozloženie úspor prispôsobené vašej situácii a požiadavkám. Napríklad časť peňazí si odkladáte na sporiaci účet, časť do dôchodkového fondu a časť investujete prostredníctvom fondov – to všetko je vaše portfólio.

Riadené portfólio

Správca vašich úspor, či už to je banka, finančný poradca alebo dôchodková správcovská spoločnosť, aktívne rozhoduje o tom, ako ich investuje, aby ste dosiahli čo najvyšší výnos a riziko bolo primerané. Teda podľa politických či ekonomických udalostí a trendov odhaduje, ako sa bude správať trh, a podľa toho kupuje či predáva cenné papiere.

Exekúcia

Zabudnete, že vás chytil revízor v MHD alebo že ste neuhradili nedoplatok v zdravotnej poisťovni – a už vás má v hrsti exekútor. Jeho úlohou je väčšinou vymôcť dlh buď formou zrážok z príjmu, alebo zablokovaním prostriedkov na účte, prípadne predajom majetku, dražbou a pod. Môže ísť aj o výkon iných súdnych rozhodnutí, akými sú vysťahovanie či vypratanie nehnuteľnosti.

Banková garancia

Banka sa zaručí za svojho klienta, že splatí v prípade potreby jeho záväzky voči konkrétnemu veriteľovi. Banka takto – obrazne povedané – prepožičia klientovi svoje dobré meno a povesť.

Ochrana úspor

Vaše peniaze na peňažnom a kapitálovom trhu chránia inštitúcie, resp. systémy a v prípade úspor je to Fond ochrany vkladov, zatiaľ čo obchod s cennými papiermi patrí pod pôsobnosť Garančného fondu investícií.

Nad fungovaním finančných inštitúcií má dohľad Národná banka Slovenska.

K ochrane svojich úspor však môžete prispieť aj sami, napríklad výberom serióznych inštitúcií, ktorým zverujete svoje peniaze, prípadne rozložením úspor do viacerých finančných produktov – diverzifikáciou rizika.

Fond ochrany vkladov

Ide o zákonný systém, ktorý chráni vaše úspory v banke do výšky 100 000 eur. Ochrana sa vzťahuje na vklady na bežných a sporiacich účtoch, termínovaných vkladoch či vkladných knižkách. Netýka sa podielových fondov, akcií, dlhopisov, zmeniek či hypotekárnych záložných listov. Banka vám musí na rovinu povedať, či spadá pod tento systém ochrany. Ale najlepšie je, ak takáto situácia vôbec nenastane.

Základný fond garančného poistenia

Vyplácajú sa z neho dávky garančného poistenia. Uspokojí vaše nároky, ak sa vám stane taká nehoda, že máte pracovnoprávny vzťah so zamestnávateľom, ktorý sa ocitol v platobnej neschopnosti. A vám, akokoľvek vás práca baví, sa nechce robiť zadarmo.

Zmluva o poistení dôchodku

Keď sa blíži slávnostný odchod do dôchodku, je čas premyslieť si, čo s úsporami v druhom pilieri. Takže kúpime za svoje úspory druh poistenia v životnej poisťovni, čiže anuitu. Na základe tejto zmluvy o poistení dôchodku poisťovňa vypláca druhopilierovému dôchodcovi pravidelne dohodnutý doživotný alebo dočasný dôchodok.

Keďže tento druh poistenia sa nazýva anuita, uzatvárate takto anuitnú zmluvu, na základe ktorej plynú pevne stanovené výplaty počas dohodnutej doby, t. j. druhopilierový dôchodok.

Osobný bankár

Je to zamestnanec bankovej pobočky, ktorý sa vám venuje, len čo vstúpite do dverí alebo, čo je lepšie, keď si s ním dohodnete schôdzku. Rozdiel medzi bežným a privátnym klientom má každá banka nastavený po svojom. Ale klientom privátneho bankára sa stávate, až keď vaše úspory presiahnu 50 000 eur.

Privátny bankár

Zamestnanec banky, ktorý sa venuje klientom s nadštandardnou výškou vkladov v banke (nad 50 000 eur). To vysvetľuje, prečo ste zatiaľ žiadneho privátneho bankára nestretli. Jeho poslaním je ponúkať širšiu paletu bankových produktov a služieb než osobný bankár.

Osobný bankrot

Ide o presne stanovený postup, ako sa zbaviť dlhov a záväzkov, keď ich dlžník nedokáže splácať. Rieši sa buď konkurzom, v ktorom dlžník príde o  svoj majetok, alebo splátkovým kalendárom. Ak si dlžník majetok ponechá a dlhy spláca podľa nového splátkového plánu, je chránený pred veriteľmi a exekúciami.

Ochrana dlžníka

Ak ste dlžníkom – a to je takmer každý –, máte nárok na ochranu predtým, než si vezmete pôžičku, aj počas jej splácania a aj v prípade, že si nemôžete plniť svoje záväzky. Poskytovateľ pôžičky (banka) vám musí uviesť cenu úveru a porovnať jeho podmienky s konkurenčnými ponukami. Dokonca môžete do dvoch týždňov od zmluvy odstúpiť, ak si to rozmyslíte. Ak máte problémy dlh vrátiť, môžete využiť inštitút osobného bankrotu.

Konsolidácia úverov

Ide o podobný princíp ako refinancovanie úveru. Ak sa vám nakopí viac úverov, môžete si vziať pôžičku, z ktorej ich vyplatíte. Dosiahnete tak zjednodušenie splácania – platíte jednu splátku namiesto viacerých – a konsolidovaný úver môže mať navyše výhodnejšiu úrokovú sadzbu alebo dlhšiu splatnosť.

Investičný trojuholník

Tri vrcholy investičného trojuholníka sú riziko, výnosy likvidita. Každú investíciu posudzujete minimálne z týchto troch hľadísk a vaša investičná cesta je hľadanie krehkej rovnováhy medzi rizikom, výnosmi a likviditou. Alebo iný obraz – predstavte si seba ako investora, ktorý sa pohybuje vnútri tohto trojuholníka.

Likvidita

Ako likvidita sa označuje platobná schopnosť či vlastnosť. V bankovníctve je to schopnosť vyrovnať si  aktuálne splatné záväzky, a to bez utrpenia kritických strát. V ekonomike je to dobrá vlastnosť tovaru, keď ho môžete kedykoľvek urýchlene predať bez významného poklesu jeho hodnoty. Pričom aktívom sa rozumie všetko od skladových zásob, cez autá až po zbierku starožitných šperkov a vín.

Aktíva

Ak máte aktíva v majetku, môže to byť aj zdrojom radosti. Znamená to, že máte peniaze, cenné papiere alebo majetok všeobecne, kam sa počítajú aj pozemky, budovy, umelecké diela, šperky a dokonca aj patenty a autorské práva. Vo firemnom majetku to môžu byť dokonca aj kvalitní zamestnanci a, samozrejme, tovar, ktorý máte na sklade. Opakom aktív sú pasíva.

Pasíva

Či v účtovníctve alebo pri pohľade na domáce hospodárenie nám pasíva spôsobujú vrásky. Sú to naše záväzky, pôžičky, úvery, nezaplatené účty a faktúry. V účtovníctve to robia tak, že vľavo sú aktíva a vpravo pasíva. Keď ich vyčíslite a odpočítate, konečná suma veľa napovie o vašej budúcnosti.

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používať naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.