Menu
sitemap
home
hidden
Superhrubá mzda
Hrubá mzda
Čistá mzda
Dôchodok
Priemerná náhrada mzdy
Anuita / Renta / Doživotný dôchodok / Doživotná anuita
Sociálna poisťovňa
Starobné dôchodkové poistenie
Trojpilierová dôchodková kalkulačka
Starobné dôchodkové sporenie
Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
Starobný dôchodok
Predčasný starobný dôchodok
Dôchodkovo poistená osoba
Sporiteľ starobného dôchodkového sporenia
Prvý pilier
Druhý pilier
Povinný príspevok do druhého piliera
Dobrovoľný príspevok
Tretí pilier
Štvrtý pilier
DSS / Dôchodková správcovská spoločnosť
Dôchodkový fond
Garantovaný dôchodkový fond
Garancie
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
Negarantovaný dôchodkový fond
Akciový negarantovaný dôchodkový fond
Indexový negarantovaný dôchodkový fond
Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond
Zhodnotenie dôchodkového fondu
Investičná stratégia
Akcia / Cenný papier
Dlhopis / Obligácia
Kupón / Výnos dlhopisu
Dividenda
Cenný papier
Trhový index
Štátny dlhopis
Korporátny dlhopis
Splatnosť dlhopisu
Nominálna hodnota
Trhová hodnota
Inflácia
Deflácia
Valorizácia
Veriteľ
Riziko
Rizikový profil
Úrokové riziko
Investičné riziko
Devízové riziko
Kreditné riziko
Trhové riziko
Rating
Audítor
Depozitár

Bezpečnosť dôchodkových úspor / Bezpečnosť pri starobnom dôchodkovom sporení

Úspory v II. pilieri sa dajú považovať za bezpečné z viacerých dôvodov.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení striktne vymedzuje, ako fond môže, resp. nemôže investovať. Dodržiavanie zákona a vykonávacích predpisov zo strany DSS kontroluje Národná banka Slovenska

Ďalším stupňom kontroly je depozitár, ktorý o narábaní s majetkom v dôchodkových fondoch informuje Národnú banku Slovenska. Dodržiavanie zákona kontroluje aj audítor. Zákon stanovuje aj osobu vnútorného kontrolóra ako zamestnanca DSS. 

Vaše peniaze v dôchodkových fondoch sú investované do množstva cenných papierov, medzi ktoré sa rozloží investičné riziko. DSS musí spĺňať množstvo zverejňovacích a informačných povinností voči klientom a verejnosti.

Veľký dôraz sa kladie na kapitálovú vybavenosť DSS, tzv. primeranosť vlastných zdrojov, a na spĺňanie rôznych povinností, ako je dôveryhodnosť a bezúhonnosť kľúčových osôb DSS (na rozdiel od takej politiky) či napĺňanie odbornej starostlivosti a obozretného podnikania pri správe majetku v dôchodkových fondoch. Preto niet dôvod pochybovať. Navyše, poznámka skeptika alebo skôr realistu, verejní činitelia často s pochybnými kvalitami spravujú oveľa väčšie peniaze.

Národná banka Slovenska
Životná poisťovňa
Dočasný dôchodok
Programový výber
Referenčná suma
Dedenie v starobnom dôchodkovom sporení
Poplatky v druhom pilieri
Osobný dôchodkový účet
Dôchodková jednotka
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
Aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
Prestup medzi dôchodkovými fondmi
Prestup medzi jednotlivými DSS
Akceptačný list
Certifikát
Ponukový list
Centrálny informačný ponukový systém (CIPS)
Rezervný fond solidarity
Základný fond garančného poistenia
Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení
Zmluva o poistení dôchodku
Dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom
Štatút a informačný prospekt dôchodkového fondu
Register zmlúv o SDS
Výnos z investovania

Tieto webové stránky používajú súbory cookie. Ak pokračujete v prehliadaní stránky, máme za to, že tento fakt je pre Vás akceptovateľný.

Rozumiem