Finančné trhy

Cenný papier

Dokument, ktorý zhmotňuje nárok alebo pohľadávku majiteľa cenného papiera voči tomu, kto cenný papier vydal.

Cenné papiere sa delia na:

  • dlhové (pokladničné poukážky – nemýliť si s pokladničnými blokmi) dlhopisy, resp. obligácie, hypotekárne záložné listy, zmenky,
  • majetkové (akcie, podielové listy, vkladné knižky, vkladové listy).

Z hľadiska toho, kto cenné papiere vydal, sa dajú deliť na:

Výnosy majú podobu úrokov (kupóny, dividendy) alebo cenný papier zarába tým, že rastie jeho cena. Každý cenný papier má trhovú hodnotu, ktorá závisí od toho, aký je oň záujem.

Cenné papiere majú formu listinnú alebo zaknihovanú. Na Slovensku ich eviduje Centrálny depozitár cenných papierov (predtým Stredisko cenných papierov).

Inflácia

Bez nej si nevieme náš život ani len predstaviť. Jej základným princípom je, že všetko je čoraz drahšie, aj keď nerozumieme celkom prečo. Inflácia znižuje kúpnu silu peňazí. Vplyvom zvyšovania cien bude v budúcnosti za rovnaký objem peňazí možné kúpiť si menej tovarov či služieb.

Napríklad pri inflácii 2 % ročne to, čo dnes stojí 100 eur, bude o rok stáť 102 eur a o 30 rokov až 181 eur. (Ale ak je náš dnešný plat 1 000 eur, nie je isté, či budeme o 30 rokov zarábať 1 810 eur, poznámka skeptika.)

Deflácia

Deflácia zvyšuje kúpnu silu peňazí, je opakom inflácie. Pri deflácii sa ceny tovarov a služieb postupom času znižujú. Napríklad pri deflácii 2 % ročne to, čo dnes stojí 100 eur, bude o rok stáť 98 eur. Nie je taká príjemná, ako vyzerá, znižuje napríklad tržby a príjmy za tovary a služby, vytvára tým tlak na znižovanie nákladov, miezd a na zvyšovanie nezamestnanosti.

Valorizácia

Zvyšovanie hodnoty tak, aby s postupujúcou infláciou neklesala. Dôchodky z prvého piliera sa valorizujú pravidelne alebo nepravidelne buď o štátom stanovenú pevnú sumu, alebo o určité percento (tzv. dôchodcovská inflácia). Valorizácia vo výške napríklad 3 až 8 eur umožňuje dôchodcovi nákup väčšieho počtu rožkov alebo doplatok na balenie liekov navyše. Dôchodky z druhého piliera sa môžu valorizovať o vopred stanovené percento, ak si túto možnosť sporiteľ pri voľbe typu doživotného dôchodku vyberie.

Akcia

Akcia reprezentuje podiel vo firme. Ako majiteľ akcie obrovského konzorcia máte v rukách povedzme milióntinu jeho hodnoty. Máte ako akcionár právo podieľať sa na majetku spoločnosti a na jej zisku, na jej riadení, na rozhodovaní o jej budúcnosti (na zhromaždení majiteľov alebo valnom zhromaždení) a tiež na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Čím viac akcií vlastníte, tým je váš vplyv väčší.

Akcia má trhovú hodnotu, t. j. cenu určenú trhovým dopytom a ponukou. Majiteľ akcií má zároveň právo na dividendu, čiže výplatu zisku.

Dlhopis

Dlhopis je dlžobný úpis, ktorý potvrdzuje dlh v konkrétnej výške a pri uvedenej úrokovej sadzbe. Ide vlastne o formu pôžičky s jednorazovým splatením. Ten, kto vydá dlhopis, je dlžníkom a zaväzuje sa splatiť k určitému dátumu svoje záväzky majiteľovi, čiže k osobe, ktorá dlhopis kúpila a je teda veriteľom. Dlhopisy sú štátne aj korporátne.

Úrok, resp. kupón je odmena veriteľovi za to, že kúpou dlhopisu pôžičku poskytol. Dlhopis má trhovú hodnotu, ktorá závisí predovšetkým od výšky úrokových sadzieb na trhu.

Obligácia

Cenný papier, elegantný konzervatívny názov pre dlhopis, formu dlhopisu, dlžobný úpis. Špeciálne sa to používa pre dlhodobé cenné papiere.

Kupón

Mať kupóny znamená všeobecne niečo získať, vo finančníctve sa tak označuje úrok z cenného papiera. Ročný úrok môže byť fixne stanovený alebo môže mať pohyblivú výšku. Vypláca sa priebežne počas celej existencie dlhopisu. Od výšky kupónu sa odvíja výnos dlhopisu.

Výnos dlhopisu

Výnos dlhopisu je rozdiel medzi investovanými zdrojmi a získanými finančnými platbami z toho dlhopisu. Čiže rozdiel medzi sumou, za ktorú som dlhopis nakúpil, a sumou, ktorá predstavuje kupóny a záverečnú splátku istiny.

Dividenda

Zisk, ktorý vypláca akciová spoločnosť svojim akcionárom – vlastníkom akcií na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Byť akcionárom a žiť z dividend patrí všeobecne k obľúbeným profesiám.

Trhový index

Index odráža vývoj cien viacerých cenných papierov z určitej časti národného alebo svetového hospodárstva. Vyjadruje teda aj ekonomickú úspešnosť určitej hospodárskej alebo geografickej oblasti. Ide o štatistickú veličinu, resp. číslo, ktoré sa počíta z cien vybraných cenných papierov a pomerne presne vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu.

Napr. World Index spoločností MSCI reprezentuje vývoj cien akcií viac ako 1 000 najvýznamnejších spoločností z 23 krajín. Alebo index EURO STOXX 50 reprezentuje vývoj cien akcií päťdesiatich najväčších európskych spoločností. Zverejňuje sa spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov tvoriacich index. Machri na investovanie sledujú vývoj indexov tak ako vy športové správy.

Štátny dlhopis

Dlhopis vydaný konkrétnou krajinou. Štátne dlhopisy sú vo všeobecnosti považované za najbezpečnejšiu formu investície, keďže štát je zväčša seriózny a spoľahlivý dlžník, ktorý neutečie ani sa neskrýva, nanajvýš sa môže ocitnúť v bankrote. Ale aj chudobným štátom niekto vždy rád požičia – na rozdiel od chudobných ľudí. Veľkosť investičného rizika sa označuje ratingom krajiny. Vydávaním dlhopisov si štát požičiava peniaze na svoj chod a na riadenie štátneho dlhu. Čím horšie štát hospodári, tým má horší rating a musí si požičiavať za väčší úrok.

Korporátny dlhopis

Dlhopis vydaný konkrétnou spoločnosťou. Riziko nesplatenia záväzku býva uňho vyššie ako pri štátnom dlhopise, lebo firma môže skrachovať, na Slovensku ju môžu vytunelovať a pod. Ako odmenu za podstúpenie tohto rizika ponúkajú firmy na svoje dlhopisy vyššie úroky než štáty.

Splatnosť dlhopisu

Čas, keď emitent dlhopisov – čiže ten, kto si ich vydaním požičiaval peniaze – požičanú sumu zasa vráti a vyplatí majiteľom dlhopisov. Od splatnosti sa odvíja aj tzv. durácia, ktorá predstavuje priemernú splatnosť dlhopisu, kde je zahrnuté nielen splatenie istiny, ale aj priebežné splácanie úrokov v podobe kupónov. Táto veličina vyjadruje aj citlivosť ceny dlhopisu na zmeny úrokových sadzieb na trhu, tzv. úrokové riziko.

Nominálna hodnota

Hodnota uvedená na cennom papieri. Túto hodnotu určil vydavateľ cenného papiera (ten, kto si požičiava), no nemusí mať nič spoločné s jeho skutočnou trhovou hodnotou.

Emisná nominálna hodnota akcií je hodnota akcií v čase ich vydania. Súčet nominálnych hodnôt všetkých akcií spoločnosti tvorí základné imanie spoločnosti.

Trhová hodnota

Hodnota cenného papiera, za ktorý sa reálne predáva, resp. kupuje. Teda odráža momentálne vnímanie investorov na finančných trhoch a odzrkadľuje dopyt a ponuku, t. j. sumu, za ktorú je majiteľ cenného papiera ochotný ho predať a investor je ochotný ho kúpiť.

Veriteľ

Osoba, ktorá požičala peniaze a verí, že sa jej vrátia spolu s odmenou za požičanie vo forme úroku. Preto sa slovo veriteľ odvodzuje od slova „veriť“.

Riziko

Veľkosť možného odchýlenia sa skutočného vývoja investície od očakávaného vývoja. A keďže svet financií ovplyvňuje množstvo faktorov, hodnotí sa riziko úrokové, investičné, devízové, kreditné aj trhové. A vývoj môže ísť k horšiemu aj k lepšiemu!

Rizikový profil

Hovorí o individuálnom pocite konkrétneho sporiteľa, do akej miery je ochotný podstúpiť investičné riziko. Zisťuje sa cez zodpovedanie viacerých otázok. (Hráte radi hazardné hry? Išli by ste na dovolenku so svokrou? Nechávate odomknutý byt, keď odchádzate? Ale nie, v skutočnosti ide o celkom iné otázky.)

Ku každému rizikovému profilu je možné namiešať zodpovedajúcu kombináciu dôchodkových fondov tak, aby sa sporiteľ dočkal dôchodku v plnom duševnom a fyzickom zdraví.

Úrokové riziko

Riziko vyplývajúce zo zmeny úrokových sadzieb. Ak sa menia úrokové sadzby na trhu, majiteľovi dlhopisu sa mení jeho cena – ak úrokové sadzby klesnú, cena dlhopisu narastie a naopak.

Devízové riziko

Riziko vyplývajúce zo zmeny výmenných kurzov medzi zahraničnými menami, napríklad: USD/EUR, JPY/EUR, CZK/EUR. Posilňovanie sa eura voči cudzím menám znižuje zhodnotenie investícií v týchto cudzích menách. Podobne ako keď silná mena prináša straty pri exporte. Výkyvy hodnoty mien vyplývajú z ekonomických aj politických faktorov. Stačí, aby politik niečo vytresol, padla vláda a kurzy sa hneď trasú.

Kreditné riziko

Riziko straty vyplývajúce z toho, že dlžník – spoločnosť, ktorá vydala dlhopisy zakúpené dôchodkovým fondom – si nesplní svoje záväzky. Aj to sa stáva.

Trhové riziko

Riziko vyplývajúce z kolísania trhovej hodnoty jednotlivých cenných papierov v majetku. Pokiaľ sa nechceme vrátiť k plánovanému hospodárstvu, musíme brať tieto výkyvy ako fakt.

Rating

Predstavuje názor agentúr na kvalitu emitenta cenného papiera, resp. na jeho schopnosť splácať svoje záväzky. Označuje sa písmenkami od AAA po D, kde AAA sú najkvalitnejšie subjekty. Napríklad dôchodkové fondy môžu investovať iba do dlhopisov s ratingom v investičnom pásme od AAA po BBB, teda do cenných papierov od emitentov, pri ktorých je nízke riziko, že sa dostanú do platobnej neschopnosti. To by malo zaručiť pokojný spánok sporiteľov v druhom pilieri. Ak ste dočítali až sem, máte rating AAA.

Riziko investície

Nič sa nepodarí podľa plánu, hovorí spisovateľ Joseph Heller. Pri investovaní sa môže skutočnosť líšiť od vašich investičných očakávaní z rozličných dôvodov. Môže ísť o riziko kreditné, úrokové, menové, cenové, inflačné, politické, likviditné...  Tieto faktory spolu predstavujú investičné riziko danej investície.

Portfólio

V latinčine toto slovo označovalo dosky na spisy. Dnes ide o súbor predmetov podobného druhu – napríklad portfólio výrobkov, služieb alebo aktivít (čo všetko daná firma vyrába, robí), umelecké portfólio, ba aj životopis sa takto niekedy označuje.

Vo finančnom svete portfólio znamená zloženie majetku – čo vlastníte a v čom máte svoje peniaze, to všetko tvorí vaše osobné portfólio. V oblasti investovania ide o druhy cenných papierov, do ktorých je rozložená investícia. Podielové a dôchodkové fondy za úspory klientov nakupujú rôzne cenné papiere – a to predstavuje ich portfólio.

Garančný fond investícií

Peniaze, ktoré ste zverili obchodníkovi s cennými papiermi, ochraňuje tento fond do výšky 50 000 eur. Ale len do momentu, kým za ne nebol kúpený investičný nástroj, ktorými sú cenné papiere, akcie a podobne. Poslaním fondu však nie je platiť náhradu za neúspešnú investíciu.

Bankrot

Slovo pochádza zo stredovekej taliančiny a znamená zničenie stola, na ktorom „bankár“ obchodoval. Dnes pod bankrotom rozumieme zánik firmy, ktorá si už nedokáže plniť záväzky. Postup bankrotu (konkurzu) upravuje legislatíva. Pre občana – dlžníka je už aj na Slovensku možný osobný bankrot.

Finančné trhy

Jedni majú peniaze, iní ich potrebujú na to, aby uskutočnili svoje podnikateľské zámery. Finančné trhy sú miestom, kde sa stretávajú tí, ktorí majú – vlastníci kapitálu, s tými, čo potrebujú – so žiadateľmi o kapitál. Kapitál môže mať potom formu pôžičky alebo spoluvlastníctva. Finančné trhy tak zjednodušujú prístup k financovaniu podnikateľských zámerov.

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používať naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.