Menu

Podmienky používania webovej stránky

Webová stránka www.financnyslovnik.sk slúži na účely osvety a edukácie a jej používanie sa riadi slovenským právom.

Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ

Táto stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Produkcia, s. r. o., so sídlom Lýcejná 4, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47805/B.

Webovú stránku prevádzkuje prevádzkovateľ na základe svojho predmetu podnikania.

Používateľ

Požívateľom webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a používa webovú stránku v rozsahu jej poskytovaných služieb.

Používanie webovej stránky

Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami používania. Ak s nimi nesúhlasíte, stránku opustite. Podmienky sa riadia slovenským právom. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. 


Obsah webovej stránky

Informácie z oblasti financií

Cieľom webovej stránky je zvýšenie finančnej gramotnosti a pomoc širokej verejnosti zorientovať sa v odbornej terminológii. Online slovník obsahuje zoznam pojmov s definíciami na porozumenie významu a vzťahov. Uvedené informácie slúžia na informačné a edukačné účely.

Odborná garancia

Na obsahu webovej stránky odborne spolupracoval Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave a tím Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s.

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Všetky boli vybraté starostlivo a so zámerom poskytnúť komplexné informácie, pričom používanie log je upravené zmluvne medzi dotknutými stranami. Na webové stránky uvedených organizácií, inštitúcií a spoločností nemá prevádzkovateľ vplyv a za žiadne vyhlásenia alebo materiál na týchto stránkach, kam vstupujete na základe vlastného rozhodnutia, nenesie zodpovednosť.


Autorské právo

Táto webová stránka je chránená autorským právom.

Nekomerčné použitie

Prevádzkovateľ webovej stránky dáva povolenie na kopírovanie textu alebo publikovaných dokumentov na tejto stránke iba na nekomerčné použitie za predpokladu, že všetky kópie takto vytvorených dokumentov ponesú všetky autorské práva obsiahnuté v týchto textoch a dokumentoch a budú označené zdrojom www.financnyslovnik.sk.

Vymedzenie jurisdikčného rozsahu

Nevyhlasujeme, že materiály zverejnené na tejto stránke sú správne v akejkoľvek jurisdikcii mimo územia Slovenskej republiky. Prístup používateľa na túto stránku z krajín mimo Slovenskej republiky je na jeho vlastné riziko.

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezískava ani nespracováva osobné údaje.

Tieto webové stránky používajú súbory cookie. Ak pokračujete v prehliadaní stránky, máme za to, že tento fakt je pre Vás akceptovateľný.

Rozumiem